Thảo Luận Truyện

Có Ai Viết Kiểu Này Không?

4
9
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Mình thấy hầu hết ai cũng viết kiểu đối thoại nhân vật trong ngoặc kép, còn mình thì gạch đầu dòng, như vậy có khó hiểu không nhỉ các tác 🥲