Thảo Luận Truyện

:D (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
4

;-; ĐANG PHÂN VÂN VỀ VIỆC NÊN VIẾT TIỂU THUYẾT PHIÊU LƯU KHÔNG , MONG CÁC CAO NHÂN GÓP Ý