Thảo Luận Truyện

... (đã lọc ký tự không hợp lệ)

0
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Hỏi ngu một xíu là làm sao để làm chương vậy:<