Thảo Luận Truyện

Hỏi đáp (đã lọc ký tự không hợp lệ)

0
9

Bao lâu thì truyện được duyệt thế mọi người?