Thảo Luận Truyện

Làm sao để viết ''Ngược'' tốt?

2
1
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Sắp tới viết một tác phẩm ngược từ đầu tới cuối. Làm sao để viết cho tốt đây?