Thảo Luận Truyện

Thấy truyện ổn mà ít lượt đọc nên ném lên đây cho nó có ohast

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Ông tác giả này chắc yêu nước quá cho main là người VN quẩy cả tam giới bên tầu