Chương 2: Gặp Anh Giữa Miền Cát, Nắng Và Đầy Gió

Chương 2. Chương 2: Khởi Đầu Mới Cũng Không Tồi

Truyện Gặp Anh Giữa Miền Cát, Nắng Và Đầy Gió