Chương 4: Gì chứ! xuyên không thành vai phản diện

Chương 4. Ta không làm bạch chủ nữa

Truyện Gì chứ! xuyên không thành vai phản diện