Chương 2: Hành Trình Chinh Phục Ngân Hà Athepios

Chương 2. Chương 2: Lo lắng và khởi hành chuyến đi vào vũ trụ!

Truyện Hành Trình Chinh Phục Ngân Hà Athepios