Chương 2: Hành Trình Của Bán Long Nhân Tatsuya

Chương 2. Kẻ phế trên đường đi và gánh team trong chiến đấu.

Truyện Hành Trình Của Bán Long Nhân Tatsuya