Chương 2: Hệ Thống Biến Ảo Thành Thực

Chương 2. Câu chuyện thứ nhất: Bức di thư bị mất (1)

Truyện Hệ Thống Biến Ảo Thành Thực