Chương 6: Hẹn Ước Của Thần Chết

Chương 6. Chương 1 - Hồi VI - Quá Khứ Tội Lỗi.

Truyện Hẹn Ước Của Thần Chết