Chương 7: Hẹn Ước Của Thần Chết

Chương 7. Chương 1 - Hồi VII - Vũ Long.

Truyện Hẹn Ước Của Thần Chết