Chương 2: Kẻ Cứu Rỗi Hành Tinh

Chương 2. Bish, Cá Đáy Sâu

Truyện Kẻ Cứu Rỗi Hành Tinh