Chương 3: Khai Thế Chi Thần: Thiên Hạ Mỹ Nhân Đệ Nhất Là Người Ta Muốn.

Chương 3. Chương: 03

Truyện Khai Thế Chi Thần: Thiên Hạ Mỹ Nhân Đệ Nhất Là Người Ta Muốn.