Chương 7: Khai Thế Chi Thần: Thiên Hạ Mỹ Nhân Đệ Nhất Là Người Ta Muốn.

Chương 7. Chương: 07

Truyện Khai Thế Chi Thần: Thiên Hạ Mỹ Nhân Đệ Nhất Là Người Ta Muốn.