Chương 17: Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta

Chương 17. Artoria Pendragon : Tại phương diện trí lực ta nguyện xưng cục trưởng mạnh nhất.

Truyện Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta