Chương 2: Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta

Chương 2. Valoris : Có Lẽ Là Bạo Bình Gas ?

Truyện Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta