Chương 22: Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta

Chương 22. Emiya Shirou : Ây da, tay lái của ta văng mất tiêu.

Truyện Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta