Chương 3: Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta

Chương 3. Valoris : Đừng hỏi, không tìm đường chết sẽ không phải chết.

Truyện Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta