Chương 5: Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta

Chương 5. Valoris : Cái gì, ngươi TM nó cút về cho ta.

Truyện Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta