Chương 6: Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta

Chương 6. Gaia : Thứ lỗi cho ta khi cảm thấy tội nghiệp cho kẻ địch.

Truyện Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta