Chương 7: Lão Sư! Xin Đừng Ghét Em ...

Chương 7. Chương 7: Thầy cản trở tôi. Tôi đem thầy bức chết.

Truyện Lão Sư! Xin Đừng Ghét Em ...