Chương 3: Lời Tỏ Tình Vào Giờ Cao Điểm

Chương 3. Sự mở đầu phức tạp.

Truyện Lời Tỏ Tình Vào Giờ Cao Điểm