Chương 1: Long Hổ Môn Tân Biên 1: Tân Bạch Liên Giáo Chủ

Chương 1. Chương 1

Truyện Long Hổ Môn Tân Biên 1: Tân Bạch Liên Giáo Chủ