Chương 7: Long Việt Thần Hoàng

Chương 7. Thần thông bản mệnh, Bạch Hỏa Viên Vương Biến!

Truyện Long Việt Thần Hoàng