Chương 70: Long Việt Thần Hoàng

Chương 70. Bá Đế, Ngưu Tổ!

Truyện Long Việt Thần Hoàng