Chương 1: Midoriya là nữ

Chương 1. giới thiệu nhân vật

Truyện Midoriya là nữ