Chương 2: Một Điểm Sinh Mệnh, Không Thể Gọi Là Da Giòn?

Chương 2. Chuột Biến Dị

Truyện Một Điểm Sinh Mệnh, Không Thể Gọi Là Da Giòn?