Chương 1: Một Hôm Sao Trời Mang Anh Đến

Chương 1. Chương 1: Nữa đêm có một cục thịt đến nhà thăm.

Truyện Một Hôm Sao Trời Mang Anh Đến