Chương 1: Nếu như lúc đó chúng ta nói cần có nhau

Chương 1. Chúng tôi- Hướng Trạch Nam (1)

Truyện Nếu như lúc đó chúng ta nói cần có nhau