Chương 2: Trời Tàn

Chương 2. Chương 2:Ai nói Huyết tộc không thể sử dụng vũ khí?

Truyện Trời Tàn