Chương 1: Nghịch Ý Hồi Sinh

Chương 1. Mộng và thực

Truyện Nghịch Ý Hồi Sinh