Chương 1: Ngõ Cụt (Tự Truyện)

Chương 1. Ly Tịch, rốt cuộc ngươi nghĩ như nào?

Truyện Ngõ Cụt (Tự Truyện)