Chương 1: Người Ghi Chép Sinh Tử Tại Nhân Gian

Chương 1. Chương 1: Hợp tác.

Truyện Người Ghi Chép Sinh Tử Tại Nhân Gian