Chương 1: Ngươi Kêt Nôi

Chương 1. Bố và con trai, tuy hai mà một

Truyện Ngươi Kêt Nôi