Chương 1: Nha Lang: Đại Việt Quái Truyện

Chương 1. Chương 1: Tản mạn theo dòng lịch sử

Truyện Nha Lang: Đại Việt Quái Truyện