Chương 25: Nhất Đẳng Ấu Đế

Chương 25. Đàm phán.

Truyện Nhất Đẳng Ấu Đế