Chương 5: Nhất Đẳng Ấu Đế

Chương 5. Thánh Tông băng hà.

Truyện Nhất Đẳng Ấu Đế