Chương 6: Nhất Đẳng Ấu Đế

Chương 6. Ấu đế lập hậu.

Truyện Nhất Đẳng Ấu Đế