Chương 7: Nhất Đẳng Ấu Đế

Chương 7. Cống thoát nước.

Truyện Nhất Đẳng Ấu Đế