Chương 2: Nhật Kí Ngày Ngày Bị Doạ Hoảng

Chương 2. Chương 2: Đặt Cho Anh Một Dấu Chấm Hết.

Truyện Nhật Kí Ngày Ngày Bị Doạ Hoảng