Chương 1: Nhật Kí

Chương 1. Lần đầu tiên gặp cậu

Truyện Nhật Kí