Chương 1: Nhật Ký Của Vị Vua, Đến Từ Tương Lai

Chương 1. Ta, xuyên không a!

Truyện Nhật Ký Của Vị Vua, Đến Từ Tương Lai