Chương 2: Nơi kia... Ta không còn muốn trở lại.

Chương 2. Vạn sự khởi đầu như cức:v

Truyện Nơi kia... Ta không còn muốn trở lại.