Chương 3: Nơi kia... Ta không còn muốn trở lại.

Chương 3. Nơi nào đây?

Truyện Nơi kia... Ta không còn muốn trở lại.