Chương 1: Tôi Bị Ngu Đấy, Nhưng Tôi Vẫn Muốn Trở Thành Anh Hùng

Chương 1. CHAPTER 1: MỞ ĐẦU

Truyện Tôi Bị Ngu Đấy, Nhưng Tôi Vẫn Muốn Trở Thành Anh Hùng