Chương 2: Tôi Bị Ngu Đấy, Nhưng Tôi Vẫn Muốn Trở Thành Anh Hùng

Chương 2. CHAPTER 2: ĐĂNG KÝ LÀM ANH HÙNG NÀO!

Truyện Tôi Bị Ngu Đấy, Nhưng Tôi Vẫn Muốn Trở Thành Anh Hùng