Chương 2: Phong Kiên Dương Châu

Chương 2. Chương 1 : Hắn hận ta đến chết

Truyện Phong Kiên Dương Châu