Chương 1: Phong Tình Khó Dứt, Định Mệnh Chẳng Rời

Chương 1. Chương 1. Vỹ Hân bị bệnh.

Truyện Phong Tình Khó Dứt, Định Mệnh Chẳng Rời